Pravidlá portálu

Pokiaľ ste návštevníkom našej webovej stránky, publikujete vaše novinárske prejavy na našej stránke alebo ste odberateľom noviniek, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľom?

Sme Občianske združenie Empatik, so sídlom na Morovnianskej ceste 54, 972 51 Handlová,IČO: 42413311. Prevádzkuje webovú stránku www.studentskenoviny.sk, sme vlastníkom domény, ochrannej známky, grafiky, samotnej web stránky a technickej realizácie.

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, t.z. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadné ďalšie oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Používateľ je akákoľvek právnická alebo fyzická osoba navštevujúca alebo využívajúca stránku www.studentskenoviny.sk.

I. Základné pravidlá

Stránka www.studentskenoviny.sk je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet. Návštevník stránky svojim prístupom súhlasí s dodržiavaním podmienok na www.studentskenoviny.sk. Návštevník, ktorý nesúhlasí s podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach www.studentskenoviny.sk.

II. Súkromie používateľov

Registrácia na stránke www.studentskenoviny.sk je dobrovoľná.

Prehlásenie 

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujme, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu, 
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím povinností či udeleného súhlasu, 
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP adresu používateľa žiadnej tretej strane. Okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, dátum narodenia, školu meno nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu našich služieb (zaslanie e-bookov, dodanie požadovaných informácií, vyriešenie vašich požiadaviek zaslaných cez dopytové formuláre, poradenstvo, komunikácia s vami, informovanie o súťažiach, vaša prezentácia a predchádzaniu výmen totožnosti pri prihlásení viacerých užívateľom s identickým menom).
 • Marketing – zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie nových ponúk. Newsletter vám zasielame len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu: Jedine na základe vášho súhlasu vám môžeme využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov

Využitie cookies 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávane len na základe vášho súhlasu.

Našu webovú stránku je možné prechádzať tiež v režimu, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie osobných údajov tretím osobám 

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu. K vašim osobným údajom majú prístup v presne vymedzenom rozsahu oprávneným osobám (naši zamestnanci a spolupracovníci).

Vaše práva v súvislostiach s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: sefredaktor@studentskenoviny.sk. 

 • Máte práva na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme bezodkladne, najneskôr v lehote 60 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečom zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 
 • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa dozviete, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovanie. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. 
 • Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využívaní práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme časovú lehotu aspoň 60 dní. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov 

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Budeme veľmi radi pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo spraviť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk 

E-maily s inšpiráciami alebo článkami vám posielame len na základe vášho súhlasu. Ak chcete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

III. Autorské práva – fotografie, videá, audio súbory

1. Web stránka www.studentskenoviny.sk a jeho prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori. Na serveri www.studentskenoviny.sk sú uložené súbory, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod stránky a odkazy na stránky tretej strany, alebo vložená časť stránok tretích strán, teda embednuté časti videí z youtube, ktoré sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

2. Prevádzkovateľ nekontroluje obsah v jednotlivých videách, ani jeho pravdivosť a úžitok. Prevádzkovateľ si nenárokuje žiadny profit za traffic, ktorý prináša dodávateľom či autorom jednotlivých videí umiestnených na portáli Youtube.

3. Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje vaše alebo kohokoľvek práva, prosím okamžite nás kontaktujte, obratom takúto chybu napravíme.

4. Používateľ nesmie do komentárov pridávať texty, odkazy na fotografie či videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

5. Používateľ je oprávnený publikovať na stránke www.studentskenoviny.sk jedine obsah, na ktorého zverejnenie je oprávnený v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za porušenie práv tretích osôb konaním používateľa. Pri preukázaní porušenia práv tretích osôb sa prevádzkovateľ dobrovoľne zaväzuje bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy mu bolo takéto porušenie preukázané odstrániť obsah porušujúci práva tretích osôb.

IV. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že na stránke www.studentskenoviny.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie svojim konaním:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine.
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom
 • propagovať detskú pornografiu
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte
 • ovplyvňovať súťaže spôsobom, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi (pridávanie lajkov pomocou programov a aplikácií, učelová zmena IP adresy a podobne)

IV. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi alebo používateľom spôsobená v súvislosti s používaním služieb na web stránkach.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

V. Zmena pravidiel

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, tak so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.