Voliť môžete aj zo zahraničia. Čas na podanie žiadosti sa už kráti

Aj keď žijete v zahraničí, ale stále ste občania Slovenskej republiky, môžete sa zúčastniť na tohtoročných parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020. Stačí vám spraviť týchto pár krokov. 

Ak máte prihlásený trvalý pobyt na Slovensku a v čase volieb sa budete nachádzať v zahraničí, alebo dokonca v inej krajine žijete, ale nadeje ste občanom Slovenskej republiky, ani to vám nebráni v účasti na februárových voľbách. 

Žijete v zahraničí a nemáte trvalý pobyt na Slovensku?

V tom prípade môžete využiť možnosť, odoslania hlasovacieho lístka poštou. Najprv ale musíte poslať žiadosť o voľbu poštou Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom listu (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC) alebo emailom (volby@minv.sk) najneskôr 10. januára 2020. 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať meno a priezvisko voliča, rodné číslo, ak mu nebolo pridelené, tak dátum narodenia a adresu miesta pobytu v cudzine. K žiadosti musí pripojiť aj cestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako šesť mesiacov). 

„Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom ‚VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL'a vypísanou adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa) a poučenie o spôsobe hlasovania,“ uvádza ministerstvo zahraničných vecí. 

V čase volieb budete v zahraničí a trvalý pobyt máte na Slovensku?

Vtedy môžete požiadať obec, v ktorej máte trvalé bydlisko o voľbu poštou, buď prostredníctvom listu, alebo emailom, na jej adresu najneskôr 10. januára 2020. 

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a adresu miesta pobytu v cudzine. 

„Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom ‚VOĽBA POŠTOU'vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa a poučenie o spôsobe hlasovania,“ vysvetľuje rezort. 

Hlasovanie

„Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ,“ dodáva ministerstvo. 

 

Foto: Pexels