Deň otvorených dverí na Slovenskej technickej univerzite

Rozmýšľate nad štúdiom na Slovenskej technickej univerzite? Tak by vás mohlo zaujímať, že vo februári sa na viacerých fakultách uskutoční deň otvorených dverí.

„STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku. Podľa slovenského rebríčka ARRA je dlhodobo najlepšou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy.  Podľa svetových rebríčkov je najlepšou technikou na Slovensku a treťou najlepšou technikou  v SR a ČR,“ uvádza STU na svojej stránke. Ďalej dopĺňa, že univerzita nadväzuje na 250-ročný odkaz Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, kde boli položené základy vzdelávania prepojeného s praxou. Ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. „Absolventi STU patria medzi najžiadanejších a najlepšie odmeňovaných zamestnancov na trhu práce. Ročne študuje na 7. fakultách STU a jednom ústave takmer 12-tisíc študentov. Univerzita poskytuje štúdium v troch stupňoch: bakalárske, inžinierske/magisterské, doktorandské študijné programy. STU ponúka tiež programy celoživotného vzdelávania a MBA štúdium v spolupráci s TU Wien,“ udáva univerzita.

Dni otvorených dverí:

Stavebná fakulta – 8. februára 2018, od 8:30 hod., ul. I. Karvaša 2, Bratislava. Súčasťou dňa otvorených dverí bude aj prehliadka laboratórií, telocvične, plavárne a knižnice. Tiež uvidíte prezentáciu študijných programov, praktické ukážky a diplomové práce. O 11:00 sa začne hlavný program DOD v Aule akademika Bellu. Počas neho sa uskutoční privítanie účastníkov, vyhodnotí sa Stavbárska olympiáda v rámci ktorej sa ocenia víťazi 2. ročníka súťaže. Dozviete sa aj informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach a o svoje vedomosti sa s vami podelia ľudia z praxe. Program sa skončí diskusiou. Viac nájdete tu

Strojnícka fakulta – 15. februára 2018, Námestie slobody 17, Bratislava.

Fakulta elektrotechniky a informatiky – viac informácii o tejto fakulte sa získate tu. Deň otvorených dverí sa už uskutočnil.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – 29. januára – 2. februára 2018, v utorok od 14:00 do 16:00, vo štvrtok a piatok od 10:00 do 12:00, Radlinského 9, Bratislava. Začiatok akcie bude venovaný úvodnej prezentácii o vysokoškolskom štúdiu na fakulte a o možnostiach uplatnenia absolventa. Okrem toho vám zástupcovia fakulty priblížia aktuálny základný a aplikovaný výskum realizovaný na fakulte v oblastiach chémie, biotechnológie, potravinárstva, biochémie, chemického inžinierstva, medicínskej chémie, kozmetiky, chemických technológií ako aj automatizácie a riadenia technologických procesov. Počas exkurzie môžete navštíviť priestory Slovenskej chemickej knižnice a nahliadnuť do vybraných študentských a vedecko-výskumných laboratórií školy. Stredoškoláci môžu využiť našu akciu aj na dohodnutie si témy, ktorú môžu riešiť v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Viac sa dozviete tu

Fakulta architektúry – DOD sa už konal, ale podľa stránky STU si fakultu môžete pozrieť kedykoľvek, najbližšie počas Noci architektúry 2018, ktorá sa bude 15. februára 2018. Otvorené budú všetky ateliéry, vystavené semestrálne práce študentov, pripravené sú prednášky, ale aj občerstvenie a nakoniec nebude chýbať afterparty.

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave – 7. februára 2018, od 10:00 hod., Ulica Jána Bottu č. 25, Trnava. Dozviete sa informácie o fakulte, o ponúkaných akreditovaných študijných programoch, podmienkach prijímacieho konania, materiálno-technickom a prístrojovom vybavení fakulty, o systéme štúdia,  aj o  možnosti semestrálne študovať na zahraničných univerzitách v rámci štúdia na fakulte. Súčasťou programu bude prehliadka priestorov fakulty, laboratórií a novovybudovaných priestorov. Viac nájdete tu

Fakulta informatiky a informačných technológií – deň otvorených dverí sa už konal, ale univerzita uvádza na svojej stránke, že fakultu si možno pozrieť kedykoľvek, napríklad v rámci mnohých podujatí pre stredoškolákov, najbližšie napr. 5. februára 2018 na IIT:SRC Junior.

Ústav manažmentu – 15. februára 2018, o 13:00 hod., Vazovova 5. Počas programu spoznáte študijný program Priestorového plánovania aj Investičného plánovania v priemyselnom podniku spolu s prijímacími konania v akademickom roku 2018/2019. Dozviete sa tiež o skúsenostiach študentov, ktorí sa zúčastnili na zahraničných pobytoch prostredníctvom projektu ERASMUS a uvidíte dokumentárne filmy študentov o slovenských mestách. Viac nájdete tu

 

Zdroj: www.stuba.sk

Foto: Facebook/STU - Slovenská technická univerzita V Bratislave