Vyberáme knihy, ktoré by ste si určite mali prečítať (2. časť)

Prečo je žena iná ako muž? Prečo upratuje, stará sa o deti a zarába menej? A prečo to má muž jednoduchšie? Už pred viac ako polstoročím sa na to pokúsila odpovedať francúzska autorka Simone de Beauvoirová, ktorej slová sú aktuálne aj dnes. 

Druhé pohlavie je esejistické dielo, ktoré bolo vydané v roku 1949. Autorka v ňom analyzuje ženský útlak a definuje feminizmus, teda rozoberá témy dovtedy tabuizované. V Druhom pohlaví sa rieši aj postavenie žien v spoločnosti, pretože dovtedy boli ženy považované za nenormálne a muži boli považovaní za ideál. Autorka sa snaží dokázať, že toto zmýšľanie je zlé, pretože ženy sú podľa neho odchýlkou od normálnosti a mali by sa pokúšať túto normálnosť dosiahnuť alebo napodobniť. Načrtnuté témy spôsobili, že Druhé pohlavie verejnosť šokovalo. Žena je podľa Simone de Beauvoirovej vždy druhé pohlavie, čo symbolicky vyjadrila aj v názve knihy.

Kniha zohrala významnú rolu pri utváraní emancipačného hnutia v západnej Európe na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia. Slovenský preklad svetoznámeho diela je rozdelený do dvoch zväzkov. Celé dielo má po preložení dovedna 664 strán, ktoré autorka rozdelila do podkapitol, v ktorých sa postupne venuje biologickým predpokladom žien a mužov, hľadisku historického materializmu, detstvu, obdobiu dospievania, pohlavného zasvätenia, žene v manželskom zväzku, žene ako matke a prostitúke, položeniu a povahe ženy, žene ako milovníčke, narcistke a mystičke a v závere aj spôsobu, akým možno zmeniť vtedajší spoločenský pohľad na ženy.

Ak keď v súčasnosti je už množstvo stereotypov, o ktorých Simone de Beauvoirová hovorí, odstránených, dielo Druhé pohlavie ako odkaz minulého storočia dokáže byť aj v súčasnosti inšpiráciou i varovaním zároveň. Inšpiráciou, pretože Simone de Beauvoir v závere publikácie ponúka hlboké myšlienky, ktoré môžu slúžiť ako pomoc pri hľadaní riešenia absolútneho zrovnoprávnenia oboch pohlaví. Varovaním, pretože opisuje spôsob, akým spoločnosť nazerala na ženy, a ktorý sa ukázal ako nesprávny a v budúcnosti by sa pre skutočnosti uvedené v diele Druhé pohlavie nemal opakovať. Myslíme si, že historický exkurz do vývoja boja žien o ich práva môže pomôcť lepšie pochopiť túto problematiku a jej možné riešenia aj v dnešnej dobe.

Komu knihu odporúčame 

Druhé pohlavie považujeme za náročné čítanie, v ktorom čitateľ potrebuje využiť aj filozofické zmýšľanie. Myslíme si preto, že by po diele mali siahnuť skôr vysokoškoláci orientovaní na humanitné smery. Kniha je vhodná pre ženy aj pre mužov, obe pohlavia ju však zrejme budú vnímať odlišne. 

 

Titulná foto: obal slovenského prekladu diela Druhé pohlavie (zdroj: VP)