Mladosť očami mojej bývalej pedagogičky: Rúti sa mladá generácia do záhuby? Akí ľudia z nej vyrastú?

Mladí ľudia majú veľkú šancu vytvoriť si k životu pravdivý a vlastný postoj, hovorí profesijná odborníčka pre komunikáciu, kultúru a médiá, PhDr. Viera Lehoczká, PhD. Bývalá pedagogička zo Strednej odbornej  školy masmediálnych a informačných štúdií nám prezradila ako vníma generáciu mladých.​

Kto alebo čo je mladá generácia? Akú skupinu ľudí si pod ňou predstavujete?

Zo sociologického hľadiska je to časť populácie, ktorá je ohraničená dátumom narodenia do určitej vekovej kategórie. Sú to deti aj mládež. Niektorí odhadujú hranicu do 18 rokov, iní do 25. Ja vnímam túto generáciu za otvorenú. Jej jedinci sú na začiatku svojho života a majú mnoho možností. Sú flexibilní, vychovávaní, vzdelávaní a majú vlastné názory. Zažívajú otvorený prístup ku všetkému. Podľa mňa má mladá generácia všetko to, čo má mať.

Aké to bolo, keď ste boli tínedžerkou? Aká bola vaša generácia?

Vtedy som žila za socializmu. Boli úplne iné mantinely a pravidlá. Neboli k dispozícii také druhy ohrozenia ako je pornografia, dostupnosť alkoholu alebo drog. Boli sme v podstate chránení pred negatívnymi vplyvmi.

V čase mojej tinedžerskej epochy nebolo toľko prístupnych informácii ako majú mladí ľudia dnes. Bolo mnoho optimizmu a priateľstiev. Veľa sme čítali, kreslili, maľovali, šili si vlastné oblečenie či vyšívali. Netrávili sme čas za počítačom, keďže neexistoval internet ani sociálne siete. Ostatné médiá ako televízia a rozhlas ponúkali pre mladých len obmedzený obsah. Za to boli ale veľmi kvalitné. Napríklad rozhlasové hry či kvízy, do ktorých sme sa zapájali. Využívali sme, ale aj ponuky voľnočasových aktivít v prírode, v divadle alebo na športoviskách.

Ako sa podľa Vás správajú mladí ľudia? Sú ľudskí?

Paušálne sa to hodnotí ťažko. Je to prípad od prípadu. Väčšina mladých pochádza z prostredia, kde majú stanovené hranice ľudskosti, a preto nie sú brutálni alebo neľudskí. Ale samozrejme sú rôzne asociálne prípady jednotlivcov, ktorí sa môžu dostať do nevhodného prostredia či skupiny. To už ale nesúvisí s konkrétnou dobou. Ak sa niekto dostane do komunity, ktorá preferuje iné hodnoty ako ľudskosť, môže sa stať, že sa začne správať nehumánne a agresívne. Je to, ale aj záležitosť nadčasových noriem a individuálnych posudzovaní zo strany psychológov.

Aké pozitíva má dnešná mládež?

Nie je ničím ohraničená. Má obrovské možnosti žiť slobodný a plnohodnotný život. Na rozdiel od minulých generácií v našom kultúrno-geografickom prostredí mladí ľudia majú veľkú šancu vytvoriť si k životu pravdivý, vlastný a otvorený postoj. Tento rozvoj podporuje  najmä dostupnosť informácií a možnosť vzdelávania. Okrem toho aj spoločenská stabilita (napríklad školstvo a rodina), ktorá podporuje sebavedomie a celkový rozvoj mladého jednotlivca.

A naopak, aké sú jej negatíva?

Negatíva vyplývajú z individuálnych možností prostredia, v ktorom vyrastajú a formujú sa. Problémy vznikajú vtedy, keď si mladý človek nevie stanoviť ciele alebo si za nimi nevie ísť. Dnes sa v médiách, ale aj v rodinách otvorene rozpráva o pozitívach i negatívach rozvoja osobnosti mladého človeka. Diskutuje sa tiež o užívaní návykových látok alebo o možných psychických problémoch. Tie sa objavujú častokrát vtedy, keď nie je jedinec schopný ustáť osobné ťažkosti, alebo má podobné vzorce či vzory v blízkom alebo domácom prostredí. Nie je to o tom, že by ich mladá generácia nezvládala. Je to skôr o tom, že sa takéto témy medializujú a objavujú na internete, no nie sú vždy dostatočne vysvetlené.

Prečo dospievajúci požívajú omamné látky?

Vzdelávam a stretávam sa s mladými ľuďmi, ktorí nevykazujú takéto známky správania. Problém môže byť v rodine, v extrémnom zameraní sa na slobodný život bez stanovenia hraníc alebo v genetickej informácii jednotlivca a vzoroch. Či už nadmiera alebo nedostatok lásky, pozornosti, alebo stiahnutie do špecifickej skupiny, alebo iné dôvody.

Sú mladí dnešnej doby „otrokmi“ sociálnych sietí?

Rozvoj sociálnych sietí je obrovský. Nedá sa to presne generalizovať. Záleží od úrovne rodiny, okolia a komunity, v ktorej mladý človek vyrastá a žije.

Mala som kolegyňu na univerzite. Tá sa zaoberala vplyvom sociálnych sietí na 10 až 15 ročné deti. V prieskumoch jej vyšli relatívne alarmujúce výsledky. Mnohí dopytovaní mali problém komunikovať medzi ľuďmi v bežnej  teda osobnej sfére. Na druhej strane poskytovali svoje fotografie či osobné informácie a problémy na rôznych sociálnych sieťach bez hraníc. Toto sú formy a prejavy správania sa, ktoré priamo súvisia s možnosťami súčasnej doby.

Myslím si, že to nie je iba záležitosť výchovy zo strany rodičov. Tí by síce mali byť zodpovední a stanoviť im určitým spôsobom hranice, no je to aj o spoločných normách, pravidlách a štruktúrach aktuálnej technologicky vyspelej doby.

Akí ľudia vyrastú z tzv. generácie Z, teda dnešnej Google generácie mladých ľudí?

Tak toto je veľmi širokospektrálna a nie ľahká otázka. Hoci sa zdá jednoduchá. Podstatné však je, že táto generácia nie je homogénna masa s jednotným, uniformným spôsobom života či názormi. Práve naopak. Široké spektrum možností a rozvoja vedia priniesť aj rozsiahlu transformáciu osobnostného rastu mladého človeka do vyspelého jedinca.

Keby v tejto chvíli odpovedalo viacero odborníkov, každy by mohol mať odlišný názor. Môj postoj na túto otázku je však jednoznačný. Vieme predpokladať, že vzhľadom na podmienky, v ktorých jedinec vyrastá, vznikne rôznorodá skupina dospievajúcich. Tí majú šancu priniesť svetu nové kvality. Môžu žiť a presadzovať svoje informačne naplenené postoje na život a jeho hodnoty podľa svojich predstáv. Aj keď sa už nemusia stotožnovať s predstavami staršej - konzervatívnejšej generácie.

Nechajme sa ale prekvapiť. Ako pedagogička však musím doplniť jedno: Spravme všetko preto, aby mala mladá generácia najlepšiu šancu vyrásť do osobností, ktoré zmenia svet. Či už v zmysle kvality, sebahodnoty, odbornosti, slobody, vzájomného rešpektu alebo úcty.

 

Zdroj foto: Viera Lehoczká