Čo si možno nevedel o Nórsku

 1. Až 98% elektrickej energie získavajú Nóri z vody.
 2. Svoj odpad vyvážajú do Švédska. Švédi ho veľmi radi vytriedia.
 3. Majú povinnú otcovskú dovolenku. Nórski tatkovia majú 14 týždňov na starostlivosť o dieťa.
 4. Vykastrovať či sterilizovať psa môžete iba, ak je ohrozené jeho zdravie. Inak je to zakázané.
 5. Že je u nás tajomstvom, kto koľko zarába a aký má majetok? V Nórsku si tieto informácie môžete pohodlne nájsť na internete.
 6. Nóri majú nízku kriminalitu. Najhorší kriminálnici sú umiestňovaní na ostrov s minimálnou ochranou.
 7. Nórski väzni majú pripojenie na internet priamo vo svojej cele.
 8. Ak vydáte knihu v Nórsku, vláda kúpi 1000 kusov a rozdelí ich po knižniciach v celom štáte.
 9. Vysoké školy sú tam zdarma pre študentov z celého sveta.
 10. Kráľ Olav V. jazdil verejnou dopravou a vždy mal cestovný lístok.
 11. V 80. rokoch ukázali Japoncom lososové sushi práve Nóri.
 12. Takmer polovicu nórskeho obyvateľstva vyhubil v polovici 14. storočia mor.
 13. Kráľovskému tučniakovi zvanému Nils Olav udelili v roku 2008 rytiersky titul.

 

Foto: Pixabay