Ľudia kontaktovali linky pomoci až trojnásobne viac

Denne poskytujú pomoc a podporu pre stovky ľudí naprieč celým Slovenskom – dôverne, anonymne, bezpečne a nonstop. Po krízovom roku sú ich služby pre zmiernenie dopadov pandémie kľúčové. Na zvýšenie dopytu o 200 % reagovali rozšírením tímov i novými projektami, čo dokázali najmä vďaka podpore firemných darcov a nadácií.

Témy kontaktov na linky pomoci

Na Linku dôvery Nezábudka sa ľudia dlhodobo najčastejšie obracajú so vzťahovými problémami – v rodine, v partnerských vzťahoch i práci, ako aj ľudia zažívajúci depresívne a úzkostné stavy. Môže ísť napríklad o pocity smútku, bezvýchodiskovosti, osamelosť i vyhorenie. Koronakríza túto problematiku ešte zintenzívnila,“ približuje Alexandra Dzureková z Ligy za duševné zdravie. „V súčasnom období stúpol počet kontaktov ľudí po strate blízkych a ľudí v existenčnom strese v dôsledku ekonomických dopadov.“  

Tím poradcov OZ IPčko počas roka riešil viac ako 8 000 kontaktov s myšlienkami na samovraždu a viac ako 3 000 suicidálnych pokusov. Často išlo o mladých ľudí. „Sme im nablízku a sme tu pre nich, aby s týmito pocitmi a myšlienkami neboli osamelí,“ hovorí Marek Madro, zakladateľ združenia. Najskúsenejší poradcovia vytvorili Krízový intervenčný tím, ktorý funguje výjazdovo pri tých najťažších situáciách.  Ako odpoveď na krízové situácie spojené s pandémiou vznikla Krízová linka pomoci. Psychologickú podporu na nej často hľadajú aj zdravotníci, ktorí sú vyčerpaní z extrémne náročnej práce a sú v akútnej kríze. Počas pandémie spustilo IPčko aj projekt Dobrá linka, kde poskytujú aj poradenstvo pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v posunkovej reči.

Dištančné telefonické a online poradenstvo (chat, email) odstraňuje mnohé z bariér, ktoré bránia ľuďom vyhľadať pomoc. „Nás to zaväzuje zabezpečiť prevádzku za každých okolností tak, aby sa mali deti a mladí ľudia na koho obrátiť, 24/7. Zdôverujú sa nám so smútkom po strate blízkej osoby, rozvodom rodičov, násilím v rodine, zneužívaním, šikanou a kyberšikanou, závislosťami, nešťastnou lástkou i keď sú zmätené z niečoho, čo vidia v televízii či filme,“ približuje svet Linky detskej istoty Táňa Ivanič Rybanská. Denne prijmú priemerne 270 kontaktov.

Na Slovensku existuje aj špeciálna Rovesnícka poradňa, ktorú ponúka Linka detskej dôvery okrem „tradičných" komunikačných platforiem. Funguje ako otvorené diskusné fórum pod záštitou vyškolených rovesníckych poradcov z radov študentov Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v KE, s ktorou má linka v rámci SR unikátnu spoluprácu. „Počet kontaktov v Rovesníckej poradni počas pandémie vzrástol o 95 %; zaznamenali sme nárast v oblasti rodinných vzťahov a rodinného násilia. Problémy pritom nie sú iné oproti nepandemickej situácii, ale sú závažnejšie,“ hovorí Soňa Lovašová, podpredsedníčka OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka. „Po obnovení školskej dochádzky očakávame nárast problémov v tejto oblasti spôsobený napr. rôznou úrovňou dištančného vzdelávania a nárokov učiteľov, ako aj veľkou zmenou v návrate do sociálnych skupín,“ doplnila predikciu

Zvýšený nárast klientov očakáva aj Linka pomoci obetiam násilia. Až 68 % kontaktov v roku 2020 bolo spojených s témou domáceho násilia, v rôznych formách. „Najzraniteľnejšou skupinou sú ženy, deti a starí ľudia,“ uvádza Iveta Schusterová, riaditeľka OZ Pomoc obetiam násilia. Špecifickou situáciou, ktorú priniesla pandémia, bolo zanedbávanie starostlivosti o seniorov, o ktorých sa mali starať ich deti – ľudia v produktívnom veku, preťažení zmenenými pracovnými podmienkami a homeschoolingom.

Financovanie liniek

Pandémia priniesla zmenu v myslení, kedy sa riešenie duševného zdravia stalo akútnou otázkou. Táto zmena súvisí s odpoveďou na otázku, kto má zabezpečiť, aby sa ľuďom takáto pomoc dostávala. Sme presvedčení, že je to úlohou štátu – cez vlastné linky i cez podporu doteraz existujúcich liniek pod občianskymi zduženiami,“ otvára Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie otázku financovania. Z plánovanej dotácie 500 000 eur na polročné fungovanie pre novovznikajúcu Národnú linku pre duševné zdravie by podľa neho, aj vďaka iným ako štátnym zdrojom, mohli celý rok pôsobiť všetky linky zúčastnené na tlačovej konferencii, pokrývajúce široké spektrum tém a klientov.

Denne nám klientov prepájajú aj štátne záchranné systémy, z liniek 112, 155 a 158. Na rozdiel od nich však nemáme plné financovanie, hoci dopĺňame a suplujeme činnosť štátu,“ doplnil Marek Madro z OZ IPčko.

Systematické riešenie zo strany štátu, ktoré by popri zriadení národnej linky zabezpečilo aj základnú prevádzku aktuálne pôsobiacich liniek, považujú za kľúčové aj ostatné zúčastnené organizácie. Každá bojuje s poddimenzovaným tímom, pričom koronakríza túto situáciu ešte zhoršila rapídnym nárastom kontaktov.  „Boj liniek o prežitie znamená, že linky musia venovať stále viac času zháňaniu základných financií na úkor toho, aby rozširovali svoje služby v prospech klientov, ktorí to potrebujú,“ upozornila Táňa Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty.

Prostredníctvom grantovej výzvy rozdelila Nadácia Volkswagen Slovakia sumu 45 000 eur pre štyri celoslovenské linky a ďalej pokračuje v informačnej kampani. "Vnímali sme rastúcu potrebu pomoci v oblasti duševného zdravia a rozhodli sme sa podporiť linky, ktoré zabezpečujú jej dostupnosť,“ uviedla Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

 

Foto: Nezábudka