Deň otvorených dverí na Univerzite Komenského v Bratislave

Minulý týždeň sme vás informovali o dni otvorených dverí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a dnes vám radi prezradíme, v ktoré dni privíta tohtoročných maturantov a možno svojich budúcich študentov Univerzita Komenského v Bratislave.

Univerzita Komenského v Bratislave sa považuje za najstaršiu a najväčšiu slovenskú univerzitu. „Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity. Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia takmer 27 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov). Štúdium na Univerzite Komenského sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia - UK navštevuje 2500 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov,“ uvádza na svojej stránke Univerzita Komenského.

Samozrejme, ani tento rok nebude výnimkou a Univerzita Komenského opäť pootvorí dvere svojich fakúlt. „Záujemcovia o štúdium sa dozvedia zaujímavé informácie o štúdiu, o prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 a tiež o jednotlivých študijných programoch na katedrách vybraných fakúlt UK. Fakulty UK záujemcom predstavia aj priestory školy,“ vysvetľuje stránka univerzity.

Dni otvorených dverí sa uskutočnia na týchto fakultách UK:

Fakulta telesnej výchovy a športu UK – 26. januára 2018, od 9:00 hod., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava. Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si názorné ukážky pohybovej časti prijímacej skúšky a tiež absolvovať prípravný kurz z gymnastiky, plávania a športových hier zdarma.

Prírodovedecký fakulta UK – 26. januára 2018, o 9:00, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava.

Filozofická fakulta UK – 27. januára 2018, od 10:00 do 14:00, Gondova 2. Deň otvorených dverí je určený pre všetkých záujemcov o štúdium spoločenských a humanitných vied. Budete sa môcť opýtať pedagógov z jednotlivých študijných programov na to, čo váš zaujíma.

Pedagogická fakulta UK – 27. januára 2018, od 12:30 do 15:30, Račianska ul. 59, Bratislava. Okrem toho, že sa oboznámite so základnými informáciami o štúdiu na fakulte, môžete si aj pozrieť výstavu prác študentov, kontinentálnu prezentáciu o PdF UK, ale aj sa porozprávať so študentami fakulty o ich vlastných skúsenostiach a získať prehľad o štúdiu.

Jesseniova lekárska fakulta UK – 2. februára 2018, o 9:00, Malá hora 4A (Aula Magna JLF UK), Martin. Maturanti si budú môcť pozrieť priestory nelekárskych ústavov – ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie, verejného zdravotníctva a iné.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – 7. februára 2018, Mlynská doliny, Bratislava, poslucháreŇ F1. Súčasťou programu na dni otvorených dverí budú aj populárno-vedecké prezentácie z oblasti matematiky, fyziky a informatiky. K dispozícii budú aj zástupcovia katedier a študentov, ktorí vám zodpovedajú otázky o štúdiu jednotlivých programov i možnostiach uplatnenia absolventov.

Farmaceutická fakulta UK – 14. februára 2018, od 13:00 do 15:00, Odbojárov 10 (Aula FaF UK), Bratislava. Záujemcov o štúdium čaká prezentácia školy, študijných programov, aktivít študentského spolku a prehliadka priestorov i laboratórií. Ak máte záujem zúčastniť sa na dni otvorených dverí, prihláste sa pomocou tohto formulára. Počet miest bude obmedzený s ohľadom na limitovaná kapacitu laboratórií.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK - 8. marca 2018.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK - 22. apríla 2018.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – 6. januára 2018, o 9:00, Mlynská dolina, poslucháreň A.

 

Foto: Facebook/Univerzita Komenského v Bratsislave/Vladimír Kuric